Đợt rút học phần

Thời gian: Từ 18g00 ngày 16/10/2014 đến 22g00 ngày 19/10/2014